Kontakt oss
Søk om å bli fosterhjem

Bli fosterhjem eller besøkshjem?

Vi forstår at det er mange spørsmål og usikkerhet knyttet til om man er egnet eller har mulighet til å være fosterhjem eller besøkshjem.

Ta kontakt så hjelper vi deg i gang, enten du vil søke om å bli fosterhjem eller bli med på vårt digitale "kom i gang"-kurs.

Team Olivia Fosterhjem er en privat aktør som sørger for at barn og unge har et omsorgsfullt hjem for en kortere eller lengre periode. Vi tilbyr foreldreveiledning, fosterhjem og beredskapshjem. Behovet for flere familier som fosterhjem melder seg stadig og vi har derfor alltid behov for flere dyktige fosterfamilier.

Når man vurderer å bli Fosterhjem, kan det ofte være nyttig og nødvendig å starte med et "kom i gang"-kurs.

Les mer om kurset og meld deg på

Velkommen Heidi

Om Team Olivia Fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem er en del av Team Olivia, som blant annet tilbyr tjenester innenfor barnevern, helse og omsorg og personlig assistanse i Norge, Sverige og Danmark. Team Olivia Fosterhjem er en privat aktør som tilbyr tjenester til det offentlige, stat og kommuner. Våre avdelinger er lokalisert i Drammen, Haugesund, Bardufoss, Jessheim, og Skien. Vi tilbyr tjenester som fosterhjem, akutthjem, familiehjem, avlastningshjem, veiledning, kurs og kompetanseutvikling.

Våre tjenester

Vi tilbyr fosterhjem og beredskapshjem til barn og unge som ikke kan bo hjemme med sine foreldre av ulike årsaker. I tillegg tilbyr vi forskjellige kurs og veiledninger rettet mot fosterforeldre og ansatte, både individuelt og i grupper.

Fosterhjem

Bli fosterhjem

Et fosterhjem er et hjem som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, over et langsiktig perspektiv.

Akutthjem

Et akutthjem (beredskapshjem) er et hjem som tar imot barn og unge på kort varsel og med kortere varighet.

Besøkshjem/avlastningshjem

Et besøkshjem er et hjem som tar i mot et barn, som bor i fosterhjem, noen døgn per måned, og er en viktig støttespiller for fosterhjemmet.

Ettervern

Ettervern er et tilbud rettet mot unge mellom 18 og 23 år som er på vei ut i selvstendig tilværelse.

Les mer

Kurs, veiledning og kompetanse

Vi tilbyr kurs, veiledning og kompetansetjenester til fosterhjem, beredskapshjem og offentlig sektor. Tilbudet er hovedsakelig rettet mot fosterforeldre og foreldre, men andre veiledningstjenester kan også tilbys.

Kurs, veiledning og kompetanse

Økt kunnskap

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til fosterforeldre og biologiske foreldre, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere har lang erfaring innen familiearbeid, barnevern og annet arbeid med barn og familier.

Ansattveiledning

Vi tilbyr ansattveiledning til de som arbeider med barn og unge, for eksempel i skole eller barnehage, individuelt eller i gruppe. Våre veiledere fokuserer på å øke forståelsen av det enkelte barns behov, skape gode utviklingsmuligheter, og støtte den ansatte i dette arbeidet.

Veiledning av kommunale fosterhjem

Vi tilbyr veiledning individuelt og i gruppe for kommunale fosterhjem. Våre fagkonsulenter har variert og relevant grunnutdanning, ulike typer videreutdanning og kompetanse innen veiledning, med lang erfaring fra barnevernsfeltet og fra arbeid med fosterhjem.


Lederveiledning

Vi tilbyr individuell veiledning av ledere og ansatte innen barnevernsektoren. Dette kan innebefatte både saksveiledning og prosessveiledning. Våre fagkonsulenter har lang og bred erfaring fra barnevernsfeltet.

Hvem er vi?

Våre ansatte

Hovedkontor / Region Vest

Karen Eilertsen
Karen Eilertsen
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350

Er utdannet barnevernpedagog, og har videreutdanning innen rusforebyggende arbeid, og tverrfaglig psykisk helsearbeid. Har nylig avsluttet videreutdanning innen barnevernfaglig juss. Har erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon, og ellers 22 års erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid, fra alle sider ved saksbehandling og oppfølging av barn og unge, til ledelse. 


Trond Lien
Trond Lien
Nestleder
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524

Er utdannet sosionom, og har videreutdanning innen familieterapi og tverrfaglig veiledning. Har nå påbegynt masterstudium i organisasjon og ledelse. Han har bred erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, fra akuttpsykiatri og forøvrig flere år med arbeid på barnevernsinstitusjon med ungdommer. Har arbeidet hos oss fra 2013 og innehatt flere roller som fagkonsulet og innen ledelse. Er nå nestleder med ansvar for begge våre regioner.

Anette Tverdal Thorland
Anette Tverdal Thorland
Senior fagkonsulent i Haugesund
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322

Anette har bachelorgrad i barnevern, og har tilleggsutdanning i coaching og psykososialt arbeid med barn og unge og videreutdanning i familieterapi. Hennes arbeidserfaring er fra flere barnevernsinstitusjoner og som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste. Har vært fast ansatt hos oss siden 2016 og fulgt opp fosterhjem og barn/unge.

Gro Olsen
Gro Olsen
Senior Fagkonsulent i Haugesund
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776

Utdannet førskolelærer med videreutdanning i spes ped, pedagogikk, matematikk og familieterapi. Har lang og variert erfaring som blant annet innbefatter styrer i barnehage, miljøterapeut, samt spesialpedagog/teamkoordinator i videregående skole - alternativ opplæring. Ansatt hos oss siden 2012. Har mye erfaring fra skoleverket og bistår i oppfølging av skoletilbud. Har holdt kurs i DUÅ og traumebevisst omsorg. Følger opp fosterhjem og barn/unge.

Gro Hamre
Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig Haugesund
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495

Gro har arbeidet hos oss i 20 år, og har hatt mange ulike roller innen administrasjon og i miljø. Hun har vært delaktig i institusjonsdrift, oppfølging av familiehjem og har også selv vært akutthjem, og fosterhjem for mange ungdommer. Har tatt fosterhjem studiet og utdanning i barnevernfaglig veiledning.  Gro er nå rekrutteringsansvarlig i Vest, og den som har ansvar for prosessen med å bli fosterhjem der. 


Mona Terese Haugen
Mona Terese Haugen
Fagkonsulent
mona.terese@teamolivia.no
954 88 157

Mona Terese er utdannet med internett administrasjon og hotelledelse. I tillegg har hun Grunn- og mellomfag i pedagogikk, samt en bachelor i barnevern. Hun har flere års variert erfaring som kontormedarbeider inne ulike bedrifter. I tillegg har hun arbeidet som miljøterapeut og miljøveileder innen rus og psykisk helse, samt skole. I de siste årene har hun hatt spesialpedagogisk arbeid i skolen.  


Avdeling Drammen

Anne Sollie
Anne Sollie
Senior fagkonsulent i Drammen
anne.sollie@teamolivia.no
992 67 980

Utdannet med bachelor i barnevern, og har i tillegg  videreutdanninger i utredning i barnevernssaker, arbeidsrett og arb.miljøloven, vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Anne har også videreutdanning i barnesamtalen DCM, samt utdanning i barnevernfaglig veiledning samt familieterapi utdanning. Anne har jobbet mange år i kommunal barneverntjenesten med saksbehandling og tiltaksarbeid, samt fagledelse.


Anne-Marthe Hegg
Anne-Marthe Hegg
Rekrutteringsansvarlig region sør/øst
anne-marthe.hegg@teamolivia.no
926 03 236

Er utdannet med bachelor i sosialt arbeid, og har videreutdanning i veiledning. Har også en hjelpepleier utdanning fra tidligere. Har sin lange erfaring fra 1. linjetjenesten innen sosialtjenesten og barneverntjenesten. Har arbeidet med alle deler av saksbehandlingen og har også hatt koordineringsansvar for Tidlig innsatsteam og også for deltakelse i ungdoms team Bærum. Anne-Marthe er Cos-P sertifisert. Anne-Marthe jobber som rekrutteringsansvarlig i hele region Øst, og har kontor i Drammen.

Heidi Frantzen
Heidi Frantzen
Regionsleder
heidi.frantzen@teamolivia.no
941 59 130

Heidi er utdannet barnevernspedagog, og er klinisk spesialist i barn og unges psykiske helse. Hun har master i familiebehandling og videreutdanninger innenfor organisasjon, ledelse, veiledning og psykisk helse. Hun har bred erfaring fra arbeid med tjenesteutvikling, implementering og profesjonell utvikling av fagpersoner, gjennom veiledning, prosessledelse, lederstøtte og kurs. Forøvrig lang erfaring innen klinisk arbeid innenfor psykisk helse og barnevern. Hun startet som regionleder for sør og øst i 2023.

Therese Ramberg
Therese Ramberg
Senior fagkonsulent
therese.ramberg@teamolivia.no
958 57 641

Er utdannet med bachelor i barnevern. Har tatt videreutdanning i familieterapi, samt nettverksintervensjon. Hun har også videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. I disse dager er hun i sluttfasen på en sertifisering som Marte Meo terapeut. Hun har fullført veilederkurs gjennom FO. Therese har mange års erfaring fra kommunalt og statlig barnevern, samt flere år i private fosterhjemstiltak. Da hun jobbet i Bufetat hadde hun bl.a. ansvar for å implementere familieråd i kommunene. Arbeider ved vårt kontor i Drammen.Avdeling Skien

Gunhild Moen
Gunhild Moen
Fagkonsulent i Skien
gunhild.moen@teamolivia.no
908 63 557

Er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning innen veiledning og barnevernledelse. Gunhild har fullført opplæring i DCM Barnesamtalen. Har arbeidserfaring fra tung psykiatri, samt DPS. Har over 13 års erfaring fra det kommunale barnevernet hvor hun har hatt stillinger knyttet til saksbehandling, og har også vært barnevernleder. Har i tillegg lang erfaring i akutt og krisearbeid gjennom barnevernvakten i Telemark.

Bjørnar Bertheussen 
Bjørnar Bertheussen 
Senior fagkonsulent i Skien
bjornar.bertheussen@teamolivia.no
451 75 254

Bjørnar er utdannet med bachelor i barnevern. Han har videreutdanning fra miljøterapi, og kollegaveiledning, samt utdanning innen helseledelse. Han har i tillegg en master i familieterapi. Bjørnar har rikholdig erfaring fra en rekke institusjoner og fra arbeid med fosterhjem, både i direkte arbeid med barn og unge og fosterhjem, og også i ledelsesfunksjoner. De siste årene har han vært ansatt som leder for familievernkontoret i Søndre Vestfold. I den forbindelse har han også vært hovedprosjektleder for digitalisering og differensiering av mekling i  Bufdir. Han har i tillegg flere sertifiseringer og kurser, bla kurslederopplæring innenfor Cos-P, har kompetanse innen moderne traumeforståelse, er godkjent mekler, og har også kompetanse innen EFFT og EFT- emosjonsfokusert foreldreveiledning, emosjonsfokusert terapi.


Avdeling Jessheim

Gro Lambrechts
Gro Lambrechts
Senior Fagkonsulent på Jessheim
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529

Gro Lambrechts er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom, med videreutdanning innen veiledning. Hun har de siste årene arbeidet i det statlige barnevernet med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem. I tillegg har hun arbeidet som bosettingskonsulent for enslige mindreårige.

Anne-Grete Sannerud
Anne-Grete Sannerud
Senior Fagkonsulent på Jessheim
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet klinisk sosionom, med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Med mange tiårs erfaring med barn, unge og familier har hun i tillegg arbeidet i barnehage, kommunal barnevernstjeneste og som terapeut i statens barnevern. Anne-Grete har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier.

Kontaktpersoner i Nord-Norge

Ann-Monika Wingstad
Ann-Monika Wingstad
412 00 071

Ann-Monika er utdannet sosionom med videreutdanning innen prestasjon og motivasjonspsykologi, og master i ledelse og organisasjonsanalyse. Hun har også flere omfattende kurs innen fagfeltlet eksepelvis  ulike kartleggingsverktøy, veiledning, vold, overgrep, selvmord, motiverende intervju m.m. 

Hun har bred erfaring innen både offentlig og privat virksomhet, og har jobbet i store deler av helse og omsorg segmentet, eksempelvis tjenesten for funksjonshemmede, eldreomsorgen, rus, psykiatri, føde/ barsel mm. I barnevern har hun jobbet som tilsynsfører, saksbehandler i det kommunale barnevernet,  samt miljøterapeut på institusjon. I tillegg hadde hun det overordnete ansvaret for barneverntjenesten som kommunalsjef.  Har de siste årene jobbet som kommunalsjef for Helse og omsorg, og deltatt i store omfattende omstillingsprosesser og reformer.


Ann-Heidi Smith-Meyer
Ann-Heidi Smith-Meyer
913 61 191

Ann-Heidi er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i rusbehandling, samt en master i organisasjon og ledelse. Hun har også også flere andre kurs innenfor fagfeltet herunder ulike kartleggingsverktøy, motiverende intervju, veiledning, vold, overgrep, selvmord m.m. Har selv vært besøkshjem og fosterhjem.  

Hun har bred erfaring både fra offentlig og privat virksomhet. Har erfaring fra sykehjem, hjemmetjeneste, kriminalomsorg i frihet, sosialkontor, barneverntjeneste og som miljøterapeut og leder på barneverninstitusjon. Hun har blant annet vært med å starte og bygge opp en barneverninstitusjon som startet for ca 15 år siden. Mesteparten av yrkeslivet mitt har hun jobbet som leder på ulike nivå, sist som sektorleder for Barne- og familietjenesten i Senja kommune, med ansvar for barneverntjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT og alt forebyggende arbeid i kommunen.


Kontakt oss

Legg igjen dine kontaktdetaljer her, så kommer vi raskt tilbake til deg

Team Olivia Fosterhjem AS
Postadresse:
Postboks 792
5503 Haugesund

Orgnr.
995999110

Navn
Telefon
Epost
Kommune
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.