Søk om å bli fosterhjem

Fosterhjem

Hva vi tilbyr

Vi trenger flere fosterhjem

Et fosterhjem er en langsiktig plassering av barn og unge som ikke har noe sted å bo. Et fosterhjem tar imot barn og unge som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme, for en langsiktig periode. For oss er det svært viktig å finne en fosterfamilie som passer best for det enkelte barnet, og vi er derfor stadig på utkikk etter flere gode fosterhjem. Våre nåværende fosterhjem forteller at det å være fosterhjem er et utfordrende, lærerikt, og meningsfullt arbeid som gir mye glede og mestring.

Bli Fosterhjem

Fosterhjem

Det å være et fosterhjem kan til tider være en krevende oppgave. For de fleste barn og unge kommer dette som en uforberedt beslutning, og det er derfor av stor betydning at fosterfamilien mestrer å ta imot et barn som kan befinne seg i en vanskelig situasjon. For å kunne bli et fosterhjem må den aktuelle familien gjennom en godkjenningsprosess. Her vil det meste bli vurdert av profesjonelle fagkonsulenter, men noe av det mest sentrale er at potensielle fosterforeldre har god helse, plettfri vandel, muligheten til å kunne være hjemme på heltid og et ønske om å ivareta et barn som virkelig trenger det. Fosterfamilien vil ha tett oppfølging med en erfaren fagkonsulent som vil fungere som et støtteapparat. Fosterfamilien vil i tillegg få profesjonell individuell veiledning, opplæring og tilbud om kurs.

Hva er det

Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er familier som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, på et mer langsiktig perspektiv. Det å være et fosterhjem er en livsstil som til tider kan være krevende, og derfor er det viktig for oss å finne gode matcher. En slik beslutning kommer ofte uforberedt for barnet og det er da spesielt viktig at de med tiden kan finne en trygg havn hos sin fosterfamilie.

Flere detaljer

Hva dere er tilbudt som fosterhjem

01

Lønn

Det vil utbetales en fast godtgjørelse, fast pensjonstillegg og kompensasjon for tapt arbeidsgodtgjørelse. Arbeidsgodtgjørelsen beregnes ut ifra barnets alder og fosterforelder grad av frikjøp fra annet arbeid. Arbeidsgodtgjørelsen vil ofte ligge mellom 400 000 og 490 000,- i året dersom fosterforelder er hjemme med fosterbarnet på heltid.
Les mer på Bufdir.no

02

Utgiftdekning

Fosterfamilien vil motta en månedlig sats for å dekke utgifter for fosterbarnet så lenge de har et fosterbarn boende hos seg. Utgiftsdekning varierer med barnets alder og varier fra 5 420 til 7 980 kr i måneden.

03

Veiledning og oppfølging

Vi tilbyr veiledning og kurs til fosterfamilier, enten individuelt eller i gruppe. Fosterfamilien vil i tillegg ha en fagkonsulent å henvende seg til ved spørsmål. Det er viktig for oss fosterbarnet kommer til en omsorgsfull familie, men det er like viktig at fosterfamilien føler seg ivaretatt med alle spørsmål besvart.

04

Vakttelefon

Du vil som fosterfamilie alltid kunne ta kontakt med oss ved alt fra lettere spørsmål til større utfordringer. Fosterfamilien vil bli tilegnet en fast fagkonsulent som vil være tilgjengelig som deres kontaktperson. Vi har i tillegg døgnbemannet vakttelefon slik at dere kan få tak i noen hos oss til enhver tid.

Fosterhjem

Noen ting å tenke på

Forutsigbarhet

Det er flere fordeler ved å være fosterhjem, men noe av det mange setter pris på er forutsigbarheten. Fosterforelder har mulighet til å være hjemmeværende med god lønn, muligheter for avlastning, i tillegg til tre måneders oppsigelsestid ved fosterbarns utflytning, for å nevne noe.

Vandelsattest

Alle fosterhjem hos oss må levere tilfredsstillende og uttømmende politiattest, før de kan påta seg oppdrag som fosterhjem.

Avlastning

Mange barn og unge som bor i et fosterhjem, har i tillegg behov for et besøkshjem. Vi ser at dette ofte kan gagne både fosterfamilien og fosterbarnet. Det er viktig at fosterbarnet har gode relasjoner til besøkshjemmet og at det samtidig blir en fastsatt avtale mellom alle parter. Besøkshjemmets hovedoppgave er å avlaste fosterfamilien.

Fosterbarnas alder

Alderen blant barn og unge som trenger et sted å bo vil variere til enhver tid. I dag har vi i Team Olivia Fosterhjem plassert barn i alderen 7-23 år. Det vil selvfølgelig være tilfeller hvor både yngre og eldre trenger et sted å bo da de av ulike årsaker ikke kan bo med sine biologiske foreldre. Barn som plasseres i fosterhjem har vi en målsetting om at skal bli boende i hjemmet til de enten flytter for seg selv, eller tilbakeføres til sin biologiske familie.

Egne barn

Det er ingen regel som sier at man ikke kan ha biologiske barn og fosterbarn samtidig. Det er likevel ønskelig at biologiske barn er i tenårene med tanke på fosterbarnets behov og omsorg. Biologiske barn vil bli tatt med i vurderingen under vurderingsprosessen. Det er ingen hindring at dere har egne barn og et ønske om å være fosterhjem.

Helseattest

Når dere søker om å bli et fosterhjem må dere gjennom en vurderingsprosess hvor blant annet fastlegen må utlevere en helseattest. Vi ønsker familier som har generelt god helse og som ikke bruker tunge medisiner. Dette med tanke på barnets sikkerhet og deres evne til å ivareta barnet til enhver tid.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan bli fosterhjem?

For å bli fosterhjem er det familiens totale egnethet som vektlegges. Det kan være enslige, par eller homofile, samt hjem med både barn og dyr, eller uten. Det er viktig at familien har en stabil livssituasjon, god økonomi og et ekstra soverom. Det vil bli innhentet nødvendig dokumentasjon, blant annet vandels- og helse attest. Fosterforeldrene må være omsorgsfulle, varme, trygge og tydelige. Man må være robust nok til å tåle barn med ulike uttrykksformer? Man må være åpen for samarbeid med ulike instanser og til å ta imot veiledning fra dyktige fagpersoner.

Hvordan forløper en vurderingsprosess?

En vurderingsprosess foregår i samtaler med to fagkonsulenter. Det gjennomføres 3- 5 samtaler hvor man har en grundig gjennomgang av søkers oppvekst og bakgrunnshistorie, samt deres motivasjon for oppdraget. Det gjennomføres hjemmebesøk og egne barn samtales også med. Underveis innhentes det nødvendig informasjon og referanser, eksempelvis helseattest og politiattest. Vurderingsprosessen skal være en gjensidig dialog hvor søker vil få et godt innsyn i hva det vil si å være fosterhjem. Vurderes hjemmet som klarstilt settes hjemmet i kontrakt når barnet blir plassert. Den endelige godkjenningen av hjemmet gjøres ved plassering av barnets barneverntjeneste.

Hvilke barn blir plassert i FH?

Barnevernet plikter å forsøke ulike hjelpetiltak inn i hjemmet før barn plasseres i fosterhjem. Dersom hjelpetiltak er forsøkt uten å lykkes, eller at barnet kan bli vesentlig skadelidende av å bli i hjemmet, kan barneverntjenesten fatte vedtak om plassering utenfor hjemmet, enten med eller uten samtykke fra foreldrene. Vedtak blir fattet i henhold til Lov om barneverntjenester.
Barn plassert i fosterhjem har som oftest vært utsatt for vedvarende omsorgssvikt og er preget av dette når de plasseres. De kan være utsatt for overgrep, vold og vannskjøtelse. De trenger robuste voksne som kan veilede dem gjennom hverdagen, og hjelpe dem til å hente frem ressursene de innehar.

Bli et fosterhjem?

Hva kreves for å bli et fosterhjem?

Det er alltid barn og unge som har behov for et sted å bo, og det vil derfor alltid være et behov for flere fosterhjem. Vi er takknemlige for alle som ønsker å åpne sitt hjem for et barn som trenger det, men det er likevel noen krav som stilles. For å kunne bli et fosterhjem må den potensielle fosterfamilien gjennom en vurderingsprosess hvor vi vil se på alt fra helseattest til vandel. Vi ser etter familier som har mye omsorg, tålmodighet, tid, ekstra kjærlighet, åpenhet til andre kulturer enn sin egen, og gode evner til å takle situasjoner, for å nevne noe.

Fosterhjem eller familiehjem

Hva er forskjellen på fosterhjem og familiehjem?

Et fosterhjem er familier som åpner hjemmet sitt for barn og unge som trenger et sted å bo, på et mer langsiktig perspektiv. Et familiehjem er et fosterhjem for barn og unge som trenger mer oppfølging enn gjennomsnittet. Det stilles like krav til familiene uavhengig om det er et fosterhjem eller et familiehjem.

Bli fosterhjem?

Hvis du og din familie tenker på å bli fosterhjem, ta gjerne kontakt med oss i Team Olivia Fosterhjem. Det er alltid barn og unge som trenger et sted å bo, og vi søker stadig etter familier som har et ønske om å bli fosterhjem.

fosterhjem@teamolivia.no
Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnr
Poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.