Om Oss

Om Team Olivia Fosterhjem

Team Olivia Fosterhjem er et privat selskap som tilbyr barnevernstjenester til det offentlige, stat og kommune. I 2020 ble to selskaper internt hos Team Olivia Norge slått sammen til det som i dag er Team Olivia Fosterhjem, men vi har jobbet med barnevernstjenester og veiledning siden 1995. Vi har kontorer i Haugesund, Drammen, Skien og Jessheim og er tilsammen 15 ansatte i organisasjonen.

Team Olivia Fosterhjem er en egen avdeling under Team Olivia Norge som stadig arbeider for å gi gode tilbud til barn og unge. Våre ansatte har lang erfaring i arbeid med barn, unge og familier, i tillegg til erfaring innen kommunalt og privat barnevern, helsesektoren og barne- og ungdomspsykiatri.

Familiene våre har vært gjennom en omfattende vurderingsprosess, og deltar årlig på ulike kurs og kompetansehevingsprogram med fokus på traume- og krisehåndtering. Ved å tilhøre Team Olivia deler vi et felles verdigrunnlag som er basert på empati, følelse og engasjement for de vi er til for. Det mest sentrale i vår virksomhet er enkeltmennesket og deres individuelle behov.

"Det holder ikke bare å være medmenneskelig og empatisk, du må også ha relevant og avgjørende kunnskap for å utgjøre en positiv forskjell for dem vi er til for. Og motsatt, du får ikke effekt av kunnskapen om vi ikke forstår og er engasjert i situasjonen til personen som trenger oss."

120+
Cool Projects
50+
Happy Clients
4
Team Members

Søk om å bli fosterhjem i dag!

Søk om å bli fosterhjem i dag!
Fyll ut litt informasjon i skjema, så tar vi snarlig kontakt med dere.

Team Olivia Fosterhjem har "kom i gang kurs" som dere kan lese mer om her

Navn og alder søker 1
Navn og alder søker 2
Kjønn og alder hjemmeboende barn
Adresse
Postnummer og poststed
Telefon
Epost
Erfaring og beskrivelse av familien.
Takk for din henvendelse, vi kontakter deg omgående.
Oops! En feil har oppstått, vennligst prøv igjen.

Om fusjonen

Connexa Barnevern og Vesterled ble fusjonert 01.01.2020 og heter nå Team Olivia Fosterhjem. Med denne fusjonen blir selskapet en av de største leverandørene av private fosterhjems- og beredskapshjemstjenester i landet. Et av målene for fusjonen er å kunne levere tjenester av høy kvalitet og til det beste for både barn og unge, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, fosterhjem og ansatte. Hovedaktiviteten vil fortsatt være å levere gode fosterhjem til barn og unge som trenger det, utført av de samme dyktige fagkonsulentene.

Hvem er vi?

Våre ansatte

Hovedkontor / Region Vest

Karen Eilertsen
Daglig leder
karen.eilertsen@teamolivia.no
454 16 350

Er utdannet barnevernpedagog, og har videreutdanning innen rusforebyggende arbeid, og tverrfaglig psykisk helsearbeid. Har nylig avsluttet videreutdanning innen barnevernfaglig juss. Har erfaring fra arbeid på barnevernsinstitusjon, og ellers 22 års erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid, fra alle sider ved saksbehandling og oppfølging av barn og unge, til ledelse. 


Trond Lien
Nestleder
trond.lien@teamolivia.no
992 25 524

Er utdannet sosionom, og har videreutdanning innen familieterapi og tverrfaglig veiledning. Har nå påbegynt masterstudium i organisasjon og ledelse. Han har bred erfaring fra arbeid med psykisk utviklingshemmede, fra akuttpsykiatri og forøvrig flere år med arbeid på barnevernsinstitusjon med ungdommer. Har arbeidet hos oss fra 2013 og innehatt flere roller som fagkonsulet og innen ledelse. Er nå nestleder med ansvar for begge våre regioner.

Anette Tverdal Thorland
Fagkonsulent i Haugesund
anette.thorland@teamolivia.no
907 05 322

Anette har bachelorgrad i barnevern, og har tilleggsutdanning i coaching og psykososialt arbeid med barn og unge. Har påbegynt videreutdanning i familieterapi dette året. Hennes arbeidserfaring er fra flere barnevernsinstitusjoner og som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste. Har vært fast ansatt hos oss siden 2016 og fulgt opp fosterhjem og barn/unge.

Linda Grâfe
Senior fagkonsulent i Haugesund
linda.grafe@teamolivia.no
975 33 246

Linda har Mastergrad i sosialt arbeid/sosialpedagogikk. Har i tillegg videreutdanning i Systemisk familieterapi, personalledelse, prosjektledelse, samt også videreutdanning  i avdekking av vold og seksuelle overgrep og avdekkende samtaler med barn i barnevernet etter DCM Gamst og Langballe. Hun har også veilederkompetanse. Linda har lang erfaring innenfor barnevern og har arbeidet med alle sidene av dette. Herunder saksbehandling, veiledning og endringsarbeid. Har også vært faglig veileder på senter for incest og seksuelle overgrep i Bergen.


Gro Olsen
Senior Fagkonsulent i Haugesund
gro.olsen@teamolivia.no
482 27 776

Utdannet førskolelærer med videreutdanning i spes ped, pedagogikk og matematikk. Har lang og variert erfaring som blant annet innbefatter styrer i barnehage, miljøterapeut, samt spesialpedagog/teamkoordinator i videregående skole - alternativ opplæring. Ansatt hos oss siden 2012. Har mye erfaring fra skoleverket og bistår i oppfølging av skoletilbud. Har holdt kurs i DUÅ og traumebevisst omsorg. Er nå i gang med videreutdanning i familieterapi. Følger opp fosterhjem og barn/unge.

Gro Hamre
Rekrutteringsansvarlig Haugesund
gro.hamre@teamolivia.no
911 24 495

Gro har arbeidet hos oss i 20 år, og har hatt mange ulike roller innen administrasjon og i miljø. Hun har vært delaktig i institusjonsdrift, oppfølging av familiehjem og har også selv vært akutthjem, og fosterhjem for mange ungdommer. Har tatt fosterhjem studiet og utdanning i barnevernfaglig veiledning.  Gro er nå rekrutteringsansvarlig i Vest, og den som har ansvar for prosessen med å bli fosterhjem der. 


Karina Aanderaa Hansen
Fagkonsulent i Haugesund
karina.hansen@teamolivia.no
400 40 748

Karina har bachelorgrad i sosialt arbeid. Hun har tatt videreutdanning i avdekkende samtaler med barn om vold og overgrep. Har mange års erfaring fra kommunal barneverntjeneste, da med ansvar for fosterhjemsarbeid i kommunen. Har vært fast ansatt hos oss siden 2015 som familiehjemskoordinator.

Mona Terese Haugen
Administrasjonskoordinator og fagkonsulent vikar
mona.terese@teamolivia.no
95488157

Mona Terese er utdannet med internett administrasjon og hotelledelse. I tillegg har hun Grunn- og mellomfag i pedagogikk, samt en bachelor i barnevern. Hun har flere års variert erfaring som kontormedarbeider inne ulike bedrifter. I tillegg har hun arbeidet som miljøterapeut og miljøveileder innen rus og psykisk helse, samt skole. I de siste årene har hun hatt spesialpedagogisk arbeid i skolen.  


Avdeling Drammen

Anne Sollie
Senior fagkonsulent i Drammen
anne.sollie@teamolivia.no
992 67 980

Utdannet med bachelor i barnevern, og har i tillegg  videreutdanninger i utredning i barnevernssaker, arbeidsrett og arb.miljøloven, vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk. Anne har også videreutdanning i barnesamtalen DCM, samt utdanning i barnevernfaglig veiledning samt familieterapi utdanning. Anne har jobbet mange år i kommunal barneverntjenesten med saksbehandling og tiltaksarbeid, samt fagledelse.


Anne-Marthe Hegg
Rekrutteringsansvarlig region sør/øst
anne-marthe.hegg@teamolivia.no
926 03 236

Er utdannet med bachelor i sosialt arbeid, og har videreutdanning i veiledning. Har også en hjelpepleier utdanning fra tidligere. Har sin lange erfaring fra 1. linjetjenesten innen sosialtjenesten og barneverntjenesten. Har arbeidet med alle deler av saksbehandlingen og har også hatt koordineringsansvar for Tidlig innsatsteam og også for deltakelse i ungdoms team Bærum. Anne-Marthe er Cos-P sertifisert. Anne-Marthe jobber som rekrutteringsansvarlig i hele region Øst, og har kontor i Drammen.

Therese Ramberg
Senior fagkonsulent
therese.ramberg@teamolivia.no
95857641

Er utdannet med bachelor i barnevern. har tatt videreutdanning i familieterapi, samt nettverksintervensjon. Hun har også videreutdanning i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner. I disse dager er hun i sluttfasen på en sertifisering som Marte Meo terapeut. Hun har fullført veilederkurs gjennom FO. Therese har mange års erfaring fra kommunalt og statlig barnevern, samt flere år i private fosterhjemstiltak. Da hun jobbet i Bufetat hadde hun bl.a. ansvar for å implementere familieråd i kommunene. Arbeider ved vårt kontor i Drammen.Avdeling Skien

Gunhild Moen
Fagkonsulent i Skien
gunhild.moen@teamolivia.no
908 63 557

Er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning innen veiledning og barnevernledelse. Gunhild har fullført opplæring i DCM Barnesamtalen. Har arbeidserfaring fra tung psykiatri, samt DPS. Har over 13 års erfaring fra det kommunale barnevernet hvor hun har hatt stillinger knyttet til saksbehandling, og har også vært barnevernleder. Har i tillegg lang erfaring i akutt og krisearbeid gjennom barnevernvakten i Telemark.

Bjørnar Bertheussen 
Senior fagkonsulent i Skien
bjornar.bertheussen@teamolivia.no
45175254

Bjørnar er utdannet med bachelor i barnevern. Han har videreutdanning fra miljøterapi, og kollegaveiledning, samt utdanning innen helseledelse. Han har i tillegg en master i familieterapi. Bjørnar har rikholdig erfaring fra en rekke institusjoner og fra arbeid med fosterhjem, både i direkte arbeid med barn og unge og fosterhjem, og også i ledelsesfunksjoner. De siste årene har han vært ansatt som leder for familievernkontoret i Søndre Vestfold. I den forbindelse har han også vært hovedprosjektleder for digitalisering og differensiering av mekling i  Bufdir. Han har i tillegg flere sertifiseringer og kurser, bla kurslederopplæring innenfor Cos-P, har kompetanse innen moderne traumeforståelse, er godkjent mekler, og har også kompetanse innen EFFT og EFT- emosjonsfokusert foreldreveiledning, emosjonsfokusert terapi.


Avdeling Jessheim

Gro Lambrechts
Senior Fagkonsulent på Jessheim
gro.lambrechts@teamolivia.no
941 95 529

Gro Lambrechts er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet markedsøkonom og sosionom, med videreutdanning innen veiledning. Hun har de siste årene arbeidet i det statlige barnevernet med opplæring, formidling og veiledning av fosterhjem. I tillegg har hun arbeidet som bosettingskonsulent for enslige mindreårige.

Anne-Grete Sannerud
Senior Fagkonsulent på Jessheim
anne-grete.sannerud@teamolivia.no
482 59 571

Anne-Grete Sannerud er fast ansatt hos oss som fagkonsulent. Hun er utdannet klinisk sosionom, med videreutdanning i rus og avhengighetsproblematikk. Med mange tiårs erfaring med barn, unge og familier har hun i tillegg arbeidet i barnehage, kommunal barnevernstjeneste og som terapeut i statens barnevern. Anne-Grete har lang erfaring med akutt- og endringsarbeid i familier.